Immigration and Employment Services

Kategorie i programy imigracyjne

Informacje istotne przy rozważaniach zagadnienia emigracji do Kanady znajdziemy w dokumencie Immigration Refugee Protection Act (IRPA). Definiuje on wszystkie kategorie emigrantów, a także procedury im towarzyszące w drodze do otrzymania prawa stałego pobytu.

Jedną z podstawowych spraw, którą powinien znać imigrant jest schemat klasyfikacji kandydatów na stałych mieszkańców Kanady. IRPA określa cztery kategorie ludzi otrzymujących stały pobyt. Są to:

1. Ludzie mogący wnieść swój udział (finansowy, naukowy, wynalazczy...) w dalszy rozwój Kanady;

2. Osoby mające powiązania rodzinne w Kanadzie;

3. Uchodźcy szukający w tym kraju schronienia;

4. Inni ludzie, nie mieszczący się w trzech wymienionych grupach.

Szereg informacji na temat imigracji możecie Państwo znajdywać na bieżąco w „Artykuły prasowe” oraz „Nowości imigracyjne”.

Mamy więc klasę rodzinną, ekonomiczną, uchodźców i innych. Każda z tych czterech głównych kategorii jest uszczegółowiona poprzez wyróżnienie podgrup (programów imigracyjnych) i oczywiście kryteriów ocen. Ogólnie można je scharakteryzować następująco:

Do pierwszej grupy zaliczani są ludzie, których zawody, doświadczenie i umiejętności są i będą przydatne dla rozwoju gospodarczego Kanady.

Uwzględnieni zostaną tu różni fachowcy, ludzie biznesu (mogący zakładać własne firmy) oraz ludzie, o których zabiegają poszczególne prowincje z racji zapotrzebowania na konkretnych specjalistów w danym rejonie. Specjalną grupę stanowię tu opiekunki (opienkunowie) do dzieci, osób niepełnosprawnych oraz ludzi w podeszłym wieku.

W drugiej grupie znajdą się ludzie różnych narodowości, którzy w Kanadzie posiadają jakichś krewnych. Im pokrewieństwo jest bliższe tym oczywiście lepiej dla kandydata.

Trzecią grupę stanowią uchodźcy, czyli osoby, które w swojej ojczyźnie czują zagrożenie dla swego zdrowia lub (i) życia, są prześladowani lub dyskryminowani z różnych powodów, jak: politycznych, religijnych, rasowych, orientacji seksualnej itp. Kanada jest jednym z krajów, które podpisały międzynarodową konwencję o ochronie ludzi przed prześladowaniami. Udzielając azylu takim osobom, wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Do czwartej będą zaliczone osoby, które mogą starać się o stały pobyt w Kanadzie, ale nie podlegają kryteriom określonym w poprzednich kategoriach. Z tej drogi skorzystają np. ludzie, których Kanada przyjmie ze względów humanitarnych, ale nie z powodów określonych w kategorii uchodźców. Mogą tędy ubiegać się o stały pobyt również emeryci mających emerytalne zabezpieczenie umożliwiające im zycie w Kanadzie, w uzasadnionych przypadkach ludzie, którzy przepracowali legalnie w Kanadzie minimum 3 lub 5 lat.

strona 1 2 3

Pic 2
Pic 1